VOGUE Polska May 2020

Photographer

Jakub Plesniarski

Publication

VOGUE Polska

Stylist

Karla Gruszecka

Jun 18, 2020